Privacy verklaring

Van Dick en Anita Terlouw-Brand, Gestalt en contextueel therapeut
InConnecto is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring
CONTACTGEGEVENS
www.inconnecto.nl
Merelweg 18
1706 BE Heerhugowaard
06 28 94 84 47 Dick
06 38 508 716 Anita
anita@inconnecto.nl
Uw Privacy
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat wij een dossier aanleggen. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat, naast algemene persoonsgegevens, aantekeningen over uw hulpvraag, (mentale) gezondheid en gegevens over de gevoerde gesprekken.
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw proces noodzakelijk zijn en die wij, na uw expliciete toestemming, hebben opgevraagd bij een andere zorgverlener zoals bijvoorbeeld bij de huisarts.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. InConnecto houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Verwerken persoonsgegevens
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy.
 • Verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Wij vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als we deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • We geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • We zijn op de hoogte van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, ze zullen u hierop wijzen en deze respecteren.
Als uw behandelende therapeut hebben wij als enige toegang tot de gegevens in uw dossier en een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
Doel verwerken persoonsgegevens
Persoonsgegevens van cliënten worden verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
 • Administratieve doeleinden (het maken van de zorgnota);
 • Telefonisch of via de mail contact kunnen leggen
 • Een dossier bij kunnen houden
 • Om aan wettelijke verplichtingen te voldoen
 • Het uitvoering geven aan de behandelovereenkomst
Grondslag voor deze persoonsgegevens is: De behandelovereenkomst
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:
 • Voornaam, tussenvoegsel, achternaam, roepnaam
 • Adres en woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Huisarts
 • Gegevens over (geestelijke en lichamelijke) gezondheid, medicijngebruik, (ingrijpende) gebeurtenissen in uw leven, aanmeldklacht en de voorgeschiedenis en eerdere hulpverlening, indien nodig
De bovenstaande gegevens alsmede het verloop van de behandeling (weergegeven in kernwoorden) worden in uw dossier opgeslagen.
De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete schriftelijke toestemming.
 • Wanneer de waarnemer de praktijk moet overnemen i.v.m. ziekte of overlijden van de therapeut
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie
Als we vanwege een andere reden gebruik willen maken van uw gegevens, dan zullen wij u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.
Privacy op de zorgnota
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar:
 • uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • datum van de behandeling
 • prestatiecode en omschrijving van de behandeling
 • kosten van het consult
De zorgnota’s blijven 7 jaar bewaard. Dit is overeenkomstig de bewaartermijn van de belastingdienst.
Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben wij bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:
 • Alleen wij kunnen namens InConnecto van al uw gegevens kennisnemen:
 • Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen, inclusief de InConnecto email bestanden die bij de websiteprovider zijn opgeslagen;
 • We testen en evalueren de maatregelen regelmatig.
Datalek
Bij InConnecto is tot op heden geen datalek geweest. Mocht dit in de toekomst wel het geval zijn wordt deze gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en wordt alles in het werk gesteld om de schade te herstellen.
Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat we gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Zonder verzoek tot verwijdering van uw persoonsgegevens blijven deze, zoals wettelijk is vereist (WGBO), 20 jaar bewaard.
Wanneer wij uw persoonsgegevens mogen verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.
Samenwerking met andere organisaties
Vanuit InConnecto werken wij samen met de volgende organisaties met betrekking tot het verwerken van uw gegevens en zijn wij met hen een verwerkingsovereenkomst aangegaan:
 • Boekhouder – De Bewuste Boekhouder
 • Digitaal cliëntsysteem – Mijn Diad
Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen we u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. Dit kan via de volgende link https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl