Algemene voorwaarden

1. Bepalingen
In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Cliënt: de partij die de opdracht voor het ontvangen van therapie geeft
Opdrachtgever: de partij die opdracht geeft tot het geven van een training, begeleide intervisie of andere werkzaamheden
InConnecto: de partij die therapie of andere werkzaamheden levert
Therapie: Een psychosociaal therapeutisch traject dat bestaat uit o.a. het voeren van gesprekken, het doen van oefeningen en alles wat dient tot herstel van de cliënt
Overeenkomst: de schriftelijke overeenkomst tot het aangaan van een traject
Contract: overeenkomst tussen opdrachtgever en InConnecto, met beschrijving van afgesproken werkzaamheden
1.1 Toepassing
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle therapiegesprekken van InConnecto en daarmee verband houdende handelingen en alle handelingen die worden uitgevoerd voor een opdrachtgever
1.2 Bedrijfsomschrijving
InConnecto is een vrijgevestigde praktijk voor therapie, training en supervisie van Anita Terlouw, gevoerd door Dick en Anita Terlouw-Brand
1.3 Werkzaamheden
De bedrijfsactiviteiten betreffen: ervaringsgerichte psychosociale-, relatie- en Gestalttherapie, supervisie, trainingen en cursussen t.b.v. individuele cliënten of cliëntenparen. Verder voor zorginstellingen begeleide intervisie en supervisie aan medewerkers. Voor overige opdrachtgevers worden de werkzaamheden omschreven in een contract dat door opdrachtgever en InConnecto is ondertekend.
1.4 Werkomschrijving
De therapeut verleent zijn hulp aan cliënten op een verantwoorde methodische wijze bij problemen voortkomend uit: de persoonlijke sfeer, lichamelijk welbevinden, relationele sfeer en/of de werksfeer. Uitgesloten hiervan zijn alle lichamelijke ziekten. De therapeut richt zich op het herstel van individueel en relationeel functioneren.
Supervisie en begeleide intervisie voor (zorg)instellingen wordt gegeven door Anita Terlouw, vanuit haar LVSC-registratie. Hierin staat het functioneren van de medewerkers van opdrachtgever centraal.
Werkzaamheden voor overige opdrachtgevers staan beschreven in het contract.
2. Overeenkomst
2.1a Duur van de overeenkomst
De overeenkomst start na de intake, waarbij cliënt en therapeut mondeling of schriftelijk overeen komen dat zij een traject willen starten. Het is altijd mogelijk om het traject per direct stop te zetten of op te schorten. Dit dient mondeling, schriftelijk of per e-mail te gebeuren.
Na beëindiging van de overeenkomst blijft de verplichting van client bestaan om openstaande rekeningen aan InConnecto te voldoen. Bij InConnecto blijft de verplichting bestaan om het cliëntdossier volgens de wettelijke bewaartermijn 20 jaar te bewaren en indien daarom gevraagd wordt door de cliënt, inzage te geven in de gegevens.
2.1.b Duur van de zakelijke overeenkomst – deze gaat in na ondertekening door beide partijen. De overeenkomst wordt beëindigd onder de voorwaarden vermeldt in het contract of door tijdige (2 maanden) opzegging door InConnecto.
2.2 Juridische relatie
De juridische relatie tussen de therapeut en de cliënt betreft een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis. InConnecto levert een inspanning en er mag verwacht worden dat er zorgvuldig, integer en respectvol wordt gewerkt zoals van een vergelijkbare professional conform de professionele standaard in vergelijkbare omstandigheden verwacht mag worden.
De inspanningsverbintenis geldt ook voor de werkzaamheden die InConnecto uitvoert t.b.v. een opdrachtgever.
2.3 Verantwoordelijkheden
Client draagt zelf de verantwoordelijkheid, rekenschap en autoriteit over zijn/haar eigen gedrag en de consequenties hiervan. InConnecto zal de therapie/supervisie/werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2.4 Aansprakelijkheid
InConnecto is nimmer aansprakelijk voor directe schade, indirecte schade, emotionele schade, financiële schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de cliënt of supervisant heeft genomen, al dan niet in overleg met InConnecto.
InConnecto heeft een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. De aansprakelijkheid van InConnecto is beperkt tot maximaal het verzekerde bedrag.
2.5 Omgangsvormen
De persoonlijke gesprekken vinden doorgaans plaats in de werkkamer, grenzend aan ons huis, tenzij anders is overeengekomen. U mag van InConnecto verwachten dat u respectvol wordt bejegend en dat er geen lichamelijk contact plaats zal vinden, dan enkel met therapeutische doeleinden/oefeningen of zoals gepast bij een begroeting of afscheid.
Werk voor een opdrachtgever vindt plaats op plekken volgens afspraak, dat kan zijn de werkruimte van InConnecto als ook een kantoorruimte van opdrachtgever. Ook in deze relatie mag opdrachtgever en/of haar medewerkers verwachten respectvol behandeld te worden.
2.6 Ziekte en overmacht
Bij ziekte wordt de cliënt of opdrachtgever zo spoedig mogelijk geïnformeerd. Bij ziekte die naar verwachting langer duurt dan enkele weken, wordt in overleg naar een passende oplossing gezocht. Voor cliënten heeft InConnecto een waarnemingsovereenkomst afgesloten met een collega in Heiloo.
InConnecto is niet aansprakelijk voor de geleden schade als zij niet aan haar verplichtingen kan voldoen wegens overmacht. Overmacht betreft bijvoorbeeld ziekte, energiestoring, verkeersongeval en dergelijke.
3. Vertrouwelijk
3.1 Privacy
Alles wat u vertelt is vertrouwelijk. Zonder uw schriftelijke toestemming krijgt niemand informatie over u. Meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens vindt u in ons privacy statement op de website van www.inconnecto.nl
3.2 Dossiervorming
Doorgaans wordt er van ieder therapeutisch gesprek aantekeningen gemaakt. Dit dient voor InConnecto zelf ter geheugensteun, alsook voor de wettelijke verplichte dossiervorming. Deze aantekeningen en het dossier behandelen wij zorgvuldig. Volgens de wettelijke regels dient het dossier 20 jaar bewaard te worden, tenzij u als cliënt aangeeft dat u het dossier zelf wilt ontvangen na afloop van het traject of dat het vernietigd dient te worden. Eventueel e-mail, app/sms-contact (of anders) is strikt vertrouwelijk. InConnecto draagt er zorg voor dat zowel papieren, als online opgeslagen aantekeningen en andere cliëntgegevens, goed zijn beveiligd en dat ze niet toegankelijk zijn voor derden.
3.3 Klachten
Een klacht over ons kan voorkomen, tenslotte zijn wij ook mensen en maken we fouten. Graag bespreken we met u wat uw klacht is, zodat we er alles aan kunnen doen om deze te verhelpen. Wanneer wij er samen niet uit komen, kunt u met uw klacht terecht bij onze beroepsverenigingen. In het geval van een klacht over Dick is dat bij www.nvagt-gestalt.org, hebt u een klacht over Anita dan kunt u terecht bij www.lvpw.nl Voor klacht en tuchtrecht zijn wij aangesloten bij het SCAG en het TCZ. Voor meer informatie kunt u hier terecht https://www.scag.nl/
3.4 Auteursrecht
Geen van de publicaties van InConnecto mogen worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
4. Financiën
4.1 Tarieven
De actuele tarieven per gesprek staan vermeld op de website van InConnecto. De vermelde bedragen voor coaching en relatietherapie zijn inclusief BTW.
Facturen worden digitaal verstuurd, de betalingstermijn is 14 dagen. Na deze 14 dagen volgt er een betalingsherinnering. InConnecto behoudt het recht om per situatie te beslissen over eventuele incassokosten, het stopzetten van de therapie en/of het inschakelen van een deurwaarder.
Na beëindiging van de overeenkomst blijft de verplichting van client bestaan om openstaande rekeningen aan InConnecto te voldoen.
4.2 Verhindering afspraak
Bij verhindering dienen afspraken minimaal 24 uur van tevoren te worden afgezegd door de cliënt. Dat kan telefonisch, per app, sms of e-mail. Anders wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht, tenzij anders is overeengekomen in een wederzijds overleg.
Algemene voorwaarden van Praktijk Psychosociale therapie, coaching en training
 Begrippen 
–       Zorgaanbieder: Praktijk voor Psychosociale therapie, coaching en training. H/o Th.M.L. van Esch. De praktijk is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 24461598 en gevestigd te Gouda.
–       WGBO: In de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst) staan de rechten en plichten van mensen die zorg krijgen.
Behandeling: de door de zorgaanbieder aangeboden dienst na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van cliënt/ patiënt welke binnen het opleidingsgebied liggen van zorgaanbieder op wie deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.
Toepasselijkheid en totstandkoming van de overeenkomst.
Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten inzake door Praktijk Psychosociale therapie, coaching en training uit te voeren opdrachten. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen van de overeenkomst, dan wel bedingen afwijkend van deze algemene voorwaarden zijn voor Praktijk Psychosociale therapie, coaching en training slechts bindend indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. 
Behandeling
De zorgverlener handelt volgens de richtlijnen zoals opgesteld in de beroepscode. Deze kunt u vinden op de praktijkwebsitewww.dorrithvanesch.com. De behandeling start met een intakegesprek, waarna een cliëntcontract wordt opgesteld. Dit cliëntcontract zal worden opgenomen in uw dossier. Hierin wordt ook de behandeling benoemd volgens afspraak met uw hulpvraag/ doelen, wensen, werkafspraken en besproken werkwijze. Dit wordt de leidraad voor de behandeling door Praktijk voor Psychosociale therapie, coaching en training en ondertekend tijdens de tweede sessie. Tijdens deze tweede sessie dient u ook het volledig ingevulde intakeformulier mee te brengen, dat u bij de eerste sessie heeft ontvangen. Ditzelfde geldt voor het formulier met de cliëntregistratiegegevens.
Er vindt regelmatig evaluatie plaats waarin u zelf en de zorgverlener mondeling of schriftelijk verslag doen over uw voortgang binnen de therapie. De sessies duren 45 minuten en vinden met een zekere regelmaat, gerelateerd aan de ernst van de klachten plaats, zodat er een doorgaand proces kan ontstaan. Het interval tussen afspraken wordt zo mogelijk in overleg met u bepaald. U kunt zonder verwijzing van een arts of specialist bij de zorgverlener bij de praktijk terecht. Echter indien aanvullende informatie is vereist, zal de zorgverlener contact opnemen met uw huisarts, Arboarts, verzekeringsarts, psycholoog, of medisch specialist. Dit gaat altijd in samenspraak en overleg met u en u ondertekent in het intakeformulier voor deze overdracht. Wanneer andersoortige behandeling gewenst is dan de zorgverlener kan bieden, zal deze u verwijzen naar een andere zorginstelling of specialist. Op het moment dat de zorgverlener ziek is, vindt er geen vervanging plaats. De behandeling gaat dan niet door en wordt naar een andere datum/tijd verplaatst. In geval van langdurige ziekte wordt in overleg met u vervanging geregeld, kunt u op eigen kosten gebruik maken van de diensten van de praktijkwaarnemer, of wordt de behandeling stopgezet. De zorgverlener van Praktijk voor Psychosociale therapie, coaching en training werkt als zelfstandige vrijgevestigde. Voor bedrijven wiens medewerkers gebruikmaken van het aanbod van Praktijk voor Psychosociale therapie, coaching en training kan indien nodig een modelovereenkomst worden gesloten voor het bieden van individuele begeleiding, aanbieden van workshops of het verzorgen van in company trainingen.
 Betaling
De kosten per therapiesessie bedragen € 75,- per consult voor particulieren.  Op particuliere consulten is geen BTW van toepassing. Bij aantoonbaar financieel ontoereikende middelen is in onderling overleg een sociaal tarief van       € 35,- van toepassing. Voor een overzicht van tarieven zie de website www.dorrithvanesch.com. Voor bedrijven gelden aangepaste tarieven. Voor Omzetbelastingplichtige bedrijven is de praktijk gehouden aan het doorberekenen van BTW volgens het geldende tarief. De factuur betaalt u maandelijks per IBAN-overschrijving met een in Nederland gangbaar en geaccepteerd betaalmiddel. De factuur krijgt maandelijks toegestuurd via de e-mail/post.nl. Deze factuur kunt u tevens gebruiken voor het (mogelijk) declareren van de kosten bij uw ziektekostenverzekering. Betalingen dienen binnen 30 dagen te worden voldaan. De cliënt is betaal plichtig; onafhankelijk van het al of niet (tijdig) vergoeden van consultkosten door de zorgverzekeraar. Bij niet tijdige betaling kunnen de wettelijke rente en administratiekosten in rekening worden gebracht. Mocht betaling uitblijven dan zal een incassobureau worden ingeschakeld. Extra daarvoor gemaakte kosten zullen altijd aan u worden doorberekend.  
 Annulering
Natuurlijk kan het voorkomen dat u ziek wordt of dat een gemaakte afspraak om andere redenen niet nagekomen kan worden. U dient dit minimaal 24 uur van tevoren door te geven. Bij niet tijdige annulering wordt bij particuliere cliënten 50 % van de kosten in rekening gebracht, dit geldt ook voor de eerste afspraak. De kosten van deze annulering kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar.
Annulering geeft u telefonisch, via sms, Whatsapp of e-mail door, waarbij de datum van ontvangst van uw bericht bindend is.
Dossiervoering
De zorgverlener is wettelijk verplicht tot dossiervoering. Alle sessies worden door de zorgverlener reproduceerbaar gerapporteerd. U heeft het recht te allen tijde deze rapportages en evaluatieverslagen op te vragen en in te zien. Het dossier blijft eigendom van de zorgverlener, 15 jaar na afronding van het proces van uw behandeling of na het laatste contactmoment wordt het dossier conform de daartoe geldende regels vernietigd. De zorgverlener heeft een geheimhoudingsplicht en gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw dossier. Informatie wordt alléén met uw schriftelijke toestemming opgevraagd en/of verstrekt aan andere hulpverleners, familie, werkgever of andere betrokkenen. Zaken als het recht op informatie, omgang in het kader van privacy en toestemming voor de behandeling, zijn vastgelegd in de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). 
 Aansprakelijkheid
U bent zelf verantwoordelijk voor het geven, gevraagd of ongevraagd, van de juiste informatie tijdens het behandelingstraject. U bent verantwoordelijk voor uw eigen proces. Dit betekent dat als u vindt dat de behandeling niet helpt, u iets niet begrijpt of het ergens niet mee eens bent, u dit altijd zelf bij de hulpverlener aangeeft. Dit geldt ook voor eventuele wijzigingen ten aanzien van het medicijngebruik, gezondheid, zorgverzekering, huisarts, NAW-gegevens et cetera. Praktijk Psychosociale therapie, coaching en training is niet aansprakelijk voor materiële schade die u geleden heeft door het bezoeken van de praktijk. Dit geldt tevens voor zoekgeraakte eigendommen en overige goederen of beschadiging van materialen die in uw eigendom zijn, tijdens of na een bezoek aan Praktijk Psychosociale therapie, coaching en training. Praktijk Psychosociale therapie, coaching en training heeft een beroeps- en bedrijfsaansprakelijksverzekering. 
 AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)
Praktijk Psychosociale therapie, coaching en training houdt persoonsgegevens bij van cliënten/ patiënten en is op basis daarvan onderhevig aan de wet- en regelgeving zoals vastgelegd in de AVG. Daarover kunt u op www.dorrithvanesch.com meer informatie vinden in de privacyverklaring.
Toepasselijk recht
Op de rechtsverhouding tussen zorgverlener en cliënten/ patiënten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.